5 Phút Lời Chúa Tháng 8/2018

5 Phút Lời Chúa Tháng 8/2018 01/08/18 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN. 02/08/18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN. 03/08/18 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN. 04/08/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN. 05/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – B. 06/08/18 THỨ HAI TUẦN 18 TN. 07/08/18 THỨ BA […]

Xem thêm…