Giáo Hạt Cà Mau

Người mạnh hơn (17.03.2024 – Thứ Năm Tuần 3 Mùa Chay)

  Bài Ðọc I: Gr 7, 23-28 “Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây Chúa phán: Ta truyền cho họ lời này: Các ngươi hãy nghe lời Ta, thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân Ta. […]

Xem thêm…

Kiện toàn (06.03.2024 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay)

  Bài Ðọc I: Ðnl 4,1. 5-9 “Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môi-sen nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà tôi dạy bảo các ngươi phải thực hành, để […]

Xem thêm…

Hết lòng tha thứ (05.03.2024 – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Chay)

Bài Ðọc I: Ðn 3, 25. 34-43 “Với tâm thần sám hối và tinh thần khiêm tốn, chúng tôi được chấp nhận”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong những ngày ấy, Adaria đứng giữa lửa mở miệng cầu nguyện rằng: “Vì danh Chúa, xin đừng bỏ con mãi mãi cho quân thù, và xin đừng […]

Xem thêm…