Giáo Hạt Cà Mau

Các thiên thần của Thiên Chúa (29.09.2023 – Các Tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel, Raphael)

Các thiên thần của Thiên Chúa (29.09.2023 – Các Tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel, Raphael) Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14 “Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà; […]

Xem thêm…