Giáo Hạt Cà Mau

Yêu kẻ thù (24.02.2024 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay)

Bài Ðọc I: Ðnl 26, 16-19 “Ðể ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê đã nói với dân chúng rằng: “Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và các huấn lệnh này; ngươi phải tuân giữ […]

Xem thêm…

Biết rõ anh em cần gì (20.02.2024 – Thứ Ba Tuần 1 Mùa Chay)

  Bài Ðọc I: Is 55, 10-11 “Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt […]

Xem thêm…

Chàng rể bị đem đi (16.02.2024 – Thứ Sáu sau Lễ Tro)

Bài Ðọc I: Is 58, 1-9a “Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn không?” Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ngươi hãy hô to, và đừng ngừng tiếng; hãy làm cho tiếng ngươi vang dội như tiếng kèn, và loan báo cho dân Ta biết sự […]

Xem thêm…

Cha hiện diện nơi kín ẩn (14.02.2024 – Thứ Tư Lễ Tro)

Bài Ðọc I: Ge 2, 12-18 “Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi”. Trích sách tiên tri Giôen. Bấy giờ Chúa phán: “Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về […]

Xem thêm…

Tại sao anh em sợ? (27.01.2024 – Thứ Bảy Tuần 3 TN)

Bài Ðọc I: 2Sm 12, 1-7a, 10-17 “Tôi đã phạm tội đến Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa sai Nathan đến cùng Ðavít. Ông đến và nói với Ðavít rằng: “Trong thành kia có hai người, một người giàu và một người nghèo. Người giàu có rất nhiều chiên […]

Xem thêm…