Giáo Hạt Cà Mau

Nhân đức trong Gia đình: Kiên định

Nhân đức trong Gia đình: Kiên định “Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng” Tv57:8 1. Thế nào là tính kiên định? Tính kiên định là sự chắc chắn và tin tưởng, là gắn bó với một điều gì đó bất luận có những vấn đề khó khăn. Bạn có biết […]

Xem thêm…

Nhân đức trong gia đình: Lòng kính trọng

Nhân đức trong gia đình: Lòng kính trọng “Sự kính trọng cao nhất và niềm hạnh phúc thực sự hệ tại ở việc tôn trọng chính mình, ở quyết tâm mãnh liệt thực hiện mục đích cao quý, ở trong sự hội nhất và phẩm chất đạo đức đúng đắn, và ở trong một tâm […]

Xem thêm…

Nhân đức trong gia đình: Quảng đại

Nhân đức trong gia đình: Quảng đại “Trong niềm tin, chúng ta trao quà mà không mong đáp đền, đúng nơi, đúng lúc, và đúng người – Đó là một món quà tinh tuyền” BHAGAVAD-GITA 17:20 1. Thế nào là sự quảng đại? Sự quảng đại là sự cho đi và chia sẻ. Đó là […]

Xem thêm…